ฤดูร้อน (夏天)

เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคมสิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส