ฤดูหนาว (冬天)

เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนกลางมีนาคม อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซีย